• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศอังกฤษ

ระบบการศึกษาของอังกฤษ ในระดับประถม มัธยมศึกษา ไฮสคูล และ มหาวิทยาลัย ประเทศอังกฤษ

โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศอังกฤษ

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีสามารถเข้าเรียนโรงเรียนประจำในแบบนักเรียนภาคกลางวัน เมื่ออายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เด็กสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบภาคกลางวันหรือประจำ การเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ นักเรียนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่อายุ 7 ปี นักเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะเข้าเรียนเมื่ออายุ 7, 11, 13, 14 หรือ 16 ปี

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ มีนโยบายและระเบียบที่เคร่งครัดในการดูแลนักเรียนต่างชาติ โดยจะต้องมีการ์เดี้ยน (Guardian) ที่มีอายุเกิน 21 ปี ในการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน ในบางโรงเรียนอาจจะแจ้งให้นักเรียน จัดหาการ์เดี้ยนเอง หรือ ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้แนะนำให้ได้ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การขึ้นชั้นเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนต่อไปได้ โดยอัตโนมัติ ไปจนถึงอายุ 16 ปี ทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ จะกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก โดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว จะถูกนำไปใช้พิจารณาเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป การสอบนี้มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

ชั้นเรียนอังกฤษ อายุ (ปี) หมายเหตุ
Year 1 5/6 Year 1-2 เรียกว่า "Pre-Prep"
Year 2 6/7
Year 3 7/8 Year 3-8 เรียกว่า "Prep School"
Year 4 8/9
Year 5 9/10
Year 6 10/11
Year 7 11/12
Year 8 12/13
Year 9 13/14 Year 9-11 เรียกว่า "Senior School" โดย Year 10-11 จะมีการสอบคุณวุฒิ GCSEs

GCSE (General Certificate of Secondary Education)

ประกาศนียบัตรทั่วไประดับมัธยมศึกษาเป็นคุณวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปีในประเทศอังกฤษ, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ นี่คือคุณวุฒิการศึกษาที่พบได้ทั่วไปที่สุดสำหรับนักศึกษาในช่วงอายุนี้ในสหราชอาณาจักร ส่วน International GCSEs (IGCSEs) มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับคุณวุฒิ GCSEs และเป็นทางเลือกที่ได้รับนิยมในหมู่นักศึกษานานาชาติที่เรียนในต่างประเทศ

การสอบระดับนี้ จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปี ขึ้นไป นักเรียนเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลป ฯลฯ และผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G ผู้ที่สอบได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE ได้แล้ว (อย่างน้อย 5 วิชา) หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดับ A Level (Advanced Level)

Year 10 14/15
Year 11 15/16
Year 12 16/17 Year 12-13 เรียกว่า "Senior School" หรือ "Sixth Form " โดย Year 12-13 จะมีการสอบคุณวุฒิ A Level

A Level (Advanced Level)
เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้งวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนมักจะ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B
Year 13 17/18


คุณสมบัติขั้นต่ำของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากผลการสอบทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
✅ วิชา GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา หรือ
✅ วิชา GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา

หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ 16 ปี นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศอังกฤษ สามารถแบ่งได้เป็น

ประเภท (Type) โรงเรียนรัฐบาล
(Government Schools)
โรงเรียนเอกชน
(Private Schools)
เทอมการศึกษา
ชายล้วน ( Boys) มี มี ✅ เทอม 1 : Fall Term : ก.ย. - ธ.ค.
(วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง มีระยะเวลา 1 หรือ 2 สัปดาห์ ในช่วงปลายเดือน ต.ค.)
✅ เทอม 2 : Spring Term : ม.ค. - มี.ค.
(ถึงช่วงเทศกาลอีสเตอร์ - วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ มีระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในเดือน ก.พ.)
✅ เทอม 3 : Summer Term : มี.ค. - ต้นเดือน ก.ค.
(หลังเทศกาลอีสเตอร์ - วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูร้อน มีระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงปลายเดือน พ.ค.)
หญิงล้วน (Girls) มี มี
สหศึกษา ( Co-Ed) มี มี
ประเภทของที่พัก
(Accomodation)
นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเรียน
ในโรงเรียนรัฐบาลของอังกฤษได้
มีหอพัก และ
โฮมสเตย์


เอกสารการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

✅ เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป เป็นภาษาอังกฤษ
✅ กรอกใบสมัคร และ ชำระค่าสมัครเรียน
✅ นัดหมายเพื่อทำแบบทดสอบ English (Reading/Writing/Listening) และ/หรือ Math
✅ นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)
✅ หากนักเรียนผ่านการทดสอบทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน แต่ถ้าหากไม่ผ่าน ทางโรงเรียนไม่คืนค่าสมัครเรียน

ข้อมูลจาก www.educationuk.org

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ สามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

หลักสูตรเรียนไฮสคูลอังกฤษออนไลน์ Year 10-13 (IGCSE/A levels)
UK High School Online - Year 10-13 (IGCSE/A levels)
เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเรียนได้เลยจากที่ไหนก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง!!
เรียนออนไลน์ที่ไทย ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ 280,000 บาท

จุดเด่นของการเรียนไฮสคูลหลักสูตรอังกฤษออนไลน์ จาก King’s College Online

✅ King’s College Online หนึ่งในเครือสถาบันการศึกษาระดับฟรีเมี่ยม Inspired Education Group ที่มีโรงเรียนไฮสคูลเอกชนในเครือมากกว่า 60 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทั่วโลก เช่น UK, Switzerland, Spain, Italy, Portugal, Belgium, Latvia, Australia, NZ, Oman, Bahrain, South Africa, Kenya, Vietnam, Indonesia, Mexico, Panama, Costa Rica, Columbia และ Peru
✅ ประหยัดค่าใช้จ่าย และ สะดวก สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
✅ เปิดเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
✅ มีคลาสเรียนสด และวีดีโอ สามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนซ้ำได้ตลอด
✅ มีติวเตอร์ส่วนตัว และ โปรแกรมโค้ชชิ่ง
✅ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ เช่น Summer Camp, Winter Camp ที่จัดขึ้นในโรงเรียนในเครือของทุกๆ ปีได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
✅ สามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนปกติ ตามโรงเรียนในเครือ Inspired Education Group ที่เลือกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
✅ เมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่าน จะได้วุฒิบัตร IGCSEs และ A Levels ส่งตรงจากอังกฤษ สามารถนำไปยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรไฮสคูลหลักสูตรอังกฤษออนไลน์
✅ มีคลาสเรียนสด (Live Lessons) จำนวน 3 ชั่วโมง ต่อ1 วิชา ในแต่ละอาทิตย์
✅ มีคลาสติวสดกับติวเตอร์ (Live Tutorials) จำนวน 3 ชั่วโมง ต่อ1 วิชา ในแต่ละอาทิตย์
✅ มีคลาสแนะนำติวเตอร์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
✅ มีกิจกรรมเสริม เช่น คลับ ในแต่ละเทอม
✅ มีกิจกรรมการแสดงโชว์
✅ มีติวเตอร์ส่วนตัวให้กับนักเรียนแต่ละคน
✅ มีโปรแกรมโค้ชชิ่ง เทอมละ 2 ครั้ง
✅ มีเจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำโปรแกรม

เทอมการศึกษา
✅ เริ่มเรียนเดือน ก.ย. ของทุกปี จะแบ่งเป็น 3 เทอมย่อย คือ ก.ย.-ธ.ค., ม.ค.-เม.ย. และ เม.ย.-ก.ค.
✅ เริ่มเรียนเดือน ม.ค. ของทุกปี จะแบ่งเป็น 4 เทอมย่อย คือ ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ก.ค., ก.ค.-ก.ย. และ ต.ค.-ธ.ค.

การรับสมัคร
✅ กรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัคร ประมาณ 4,000 บาท
✅ นักเรียนชาย-หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมพาสปอร์ต และทรานสคริปส์เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
✅ จบเทียบเท่า Year 9 (ม.3) เพื่อต่อ หลักสูตร IGCSEs (Year 10-11)
✅ จบเทียบเท่า Year 11 (ม.5) เพื่อต่อ หลักสูตร A Levels (Year 12-13)
✅ ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Oxford Placement Test
✓ ผ่านลีเวล B1 สำหรับ หลักสูตร IGCSEs (Year 10-11)
✓ ผ่านลีเวล B2 สำหรับ หลักสูตร A Levels (Year 12-13)

วีดีโอแนะนำหลักสูตรไฮสคูลหลักสูตรอังกฤษออนไลน์
https://player.vimeo.com/video/470486546
https://bit.ly/3uEayb5

ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ปีการศึกษา
✅ iGCSE (Year 10-11) อายุ 14-15 ปี ระยะเวลาเรียน 2 ปี
✓ สามารถเลือกเรียนได้ 5 วิชา จาก Business, Chemistry, Economics, English Literature, Mathematics หรือ Physics
✓ ค่าเรียนเริ่มที่ €7,000 (ประมาณ 280,000 บาท)
✅ A-Level (Year 12-13) อายุ 16-18 ปี ระยะเวลาเรียน 2 ปี
✓ สามารถเลือกเรียนได้ 4 วิชา จาก Biology, Business Studies, Chemistry, Chinese, Economics, English Literature, Mathematics หรือ Physics
✓ ค่าเรียนเริ่มที่ €7,000 (ประมาณ 280,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากตารางด้านบน หากต้องการ
✓ ติวเตอร์ส่วนตัว นอกเหนือจากที่จัดไว้ให้
✓ การเข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ เช่น Summer Camp, Winter Camp ที่จัดขึ้นในโรงเรียนในเครือ
✓ การเข้าเรียนแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนปกติ ตามโรงเรียนในเครือที่เลือก
✓ ค่าละทะเบียนสอบ IGCSEs และ A Levels
✓ กิจกรรมคลับเสริม กิจกรรมแนะแนวตัวต่อตัว เป็นต้น
✓ กลงทะเบียนเรียนวิชาของ IGCSEs และ A Levels เพิ่มเติมจากที่เลือกไว้

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ - พักอยู่โฮมสเตย์
ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าอยู่หอพักของโรงเรียน
(British Private Schools List with homstay in UK - xpl)

เป็นโรงเรียนเอกชนของอังกฤษ พักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือครอบครัวชาวอังกฤษ ที่ต้องใส่ยูนิฟอร์ม และปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน หลักสูตรที่เปิดสอนเช่น Year 1-13, GCSE, A-Level
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน ประเภท เมือง ค่าใช้จ่าย เริ่มที่
1 Culford School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Suffolk £ 30,995 (1,435,000 บาท)
2 Framlingham College Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Suffolk £ 31,820 (1,472,000 บาท)
3 Finborough School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Suffolk £ 25,250 (1,183,000 บาท)
4 Ipswich High School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Suffolk £ 26,750 (1,249,000 บาท)
5 Ipswich School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Suffolk £ 27,325 (1,275,000 บาท)
6 St Joseph's College Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Suffolk £ 27,110 (1,265,000 บาท)
7 Woodbridge School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Suffolk £ 27,110 (1,265,000 บาท)
8 Thetford Grammar School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Norfolk £ 25,000 (1,172,000 บาท)
9 Nottingham High School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Nottinghamshire £ 25,445 (1,191,000 บาท)
10 Nottingham Girls High School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
หญิงล้วน Nottinghamshire £ 25,000 (1,172,000 บาท)
11 Trent College Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Nottinghamshire £ 29,250 (1,359,000 บาท)
12 Worksop College Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Nottinghamshire £ 28,985 (1,347,000 บาท)
13 Ockbrook School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Derbyshire £ 24,695 (1,158,000 บาท)
14 Royal Russell School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา London £ 30,310 (1,405,000 บาท)
15 Croydon High School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
หญิงล้วน London £ 28,290 (1,316,000 บาท)
16 Old Palace of John Whitgift School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
หญิงล้วน London £ 27,095 (1,264,000 บาท)
17 Whitgift School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
ชายล้วน London £ 31,640 (1,464,000 บาท)
18 Leweston School Year 10-11 (GCSE)
Year 12-13 (A Levels)
สหศึกษา Dorset £ 26,950 (1,257,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่าย ดังปรากฏในตาราง เป็นส่วนเฉพาะของ ค่าเรียน และค่าโฮมสเตย์ รวมอาหาร
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าการ์เดี้ยน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่าแปลเอกสาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทางจากโฮมสเตย์ไปยังโรงเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นต้น

เทอมการศึกษา
เทอม 1 : Fall Term : ก.ย. - ธ.ค. (วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง มีระยะเวลา 1 หรือ 2 สัปดาห์ ในช่วงปลายเดือน ต.ค.)
✅ เทอม 2 : Spring Term : ม.ค. - มี.ค. (ถึงช่วงเทศกาลอีสเตอร์ - วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ มีระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในเดือน ก.พ.)
✅ เทอม 3 : Summer Term : มี.ค. - ต้นเดือน ก.ค. (หลังเทศกาลอีสเตอร์ - วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูร้อน มีระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงปลายเดือน พ.ค.)

การรับสมัคร
✅ กรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัคร £ 150 (ประมาณ 7,000 บาท)
✅ พาสปอร์ต และทรานสคริปส์เป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
✅ นัดสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤ และเลข ผ่านออนไลน์
✅ นัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์
 

รายชื่อโรงเรียนนานาชาติมัธยมอังกฤษ - อยู่หอพักของโรงเรียน หรือ โฮมสเตย์
(High School Lists in UK)

เป็นโรงเรียนของเอกชน ที่เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ ที่ต้องการเรียนจบหลักสูตรมัธยมในประเทศอังกฤษ
ในบรรยากาศนานาชาติ ไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์ม หลักสูตรที่เปิดสอนเช่น GCSE, A-Level
ลำดับ ชื่อโรงเรียน อายุ (ปี) ประเภท เมือง ที่พัก
1 Abbey DLD Colleges ** 14-18 สหศึกษา Cambridge, London, Manchester หอพัก
2 Bellerbys College
มีหลักสูตรเตรียมพร้อมเข้า Oxford และ Cambridge
หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าคณะแพทย์
13-18 สหศึกษา Brighton,
Cambridge,
London
โฮมสเตย์ / หอพัก
3 CATS College
มีหลักสูตรเตรียมพร้อมเข้า Oxford และ Cambridge
หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าคณะแพทย์
14-18 สหศึกษา Canterbury,
Cambridge,
London
หอพัก
4 Cardiff Sixth Form College 14-18 สหศึกษา Cardiff หอพัก
5 Gloucestershire College 16-18 สหศึกษา Cheltenham โฮมสเตย์ / หอพัก
6 Shrewsbury Sixth Form College 16-18 สหศึกษา Shrewsbury โฮมสเตย์
7 St. Andrew's College Cambridge 14-18 สหศึกษา Cambridge โฮมสเตย์ / หอพัก
 

รายชื่อโรงเรียนประจำมัธยมอังกฤษ - อยู่หอพักของโรงเรียน
(British Boarding Schools List in UK)

เป็นโรงเรียนเอกชนแบบประจำ อยู่หอพักของโรงเรียน ที่ต้องใส่ยูนิฟอร์ม และปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน หลักสูตรที่เปิดสอนเช่น Year 1-13, GCSE, A-Level
ลำดับ ชื่อโรงเรียน อายุ (ปี) ประเภท เมือง ที่พัก
1 ACS Cobham International School 12-18 สหศึกษา Cobham, London หอพัก
2 Adcote School for Girls 4-18 หญิงล้วน Shropshire หอพัก
3 Ashford School ** 9-18 สหศึกษา Ashford, Kent หอพัก
4 Bales College ** 7-18 สหศึกษา London โฮมสเตย์
5 Berkhamsted School 13-18 สหศึกษา Berkhamsted, Hertfordshire หอพัก
6 Bournemouth Collegiate 11-18 สหศึกษา Bournemouth โฮมสเตย์
7 Bosworth Independent College ***** 13-18 สหศึกษา Ringwood หอพัก
8 Bromley 11-18 หญิงล้วน Kent โฮมสเตย์
9 Brooke House College ***** 11-18 สหศึกษา Leicestershire หอพัก
10 Concord College 13-18 สหศึกษา Shropshire หอพัก
11 Ellesmere College ** 12-18 สหศึกษา Shropshire หอพัก
12 Embley ** 11-18 สหศึกษา Hampshire หอพัก
13 Harrogate Ladies' College 11-18 หญิงล้วน North Yorkshire หอพัก
14 Hereford Cathedral School ***** 13-18 สหศึกษา Hereford หอพัก
15 King’s College Saint Michaels ***** 13-18 สหศึกษา Birmingham หอพัก
16 Leehurst Swan 11-18 สหศึกษา Wiltshire โฮมสเตย์
17 Leweston School 11-18 สหศึกษา Sherborne หอพัก
18 Lincoln Minster School ** 6-18 สหศึกษา Lincoln หอพัก
19 Lucton School 7-18 สหศึกษา Leominster, Herefordshire หอพัก
20 LVS Ascot ** 9-18 สหศึกษา Berkshire, London หอพัก
21 Moreton Hall ** 8-18 หญิงล้วน Shropshire หอพัก
22 Moyles Court School ***** 11-15 สหศึกษา Ringwood หอพัก
23 Myddelton College 11-18 สหศึกษา Denbigh หอพัก
24 Oswestry College 11-18 สหศึกษา Shropshire หอพัก
25 Our Lady's Abingdon 11-18 สหศึกษา Oxfordshire โฮมสเตย์
26 Princess Helena College 11-18 สหศึกษา Hitchin, Hertfordshire หอพัก
27 Queen Anne's School 11-18 หญิงล้วน West Berkshire หอพัก
28 Queen Ethelburga's Collegiate 5-18 สหศึกษา York หอพัก
29 Park School 11-18 สหศึกษา Yeovil โฮมสเตย์
30 Pitsford School 13-18 สหศึกษา Pitsford, Northampton หอพัก
31 Roedean School 11-18 หญิงล้วน Brighton หอพัก
32 Ryde School 11-18 สหศึกษา Isle of Wight โฮมสเตย์
33 Sidcot School 11-18 สหศึกษา North Somerset หอพัก
34 Stonar School 9-18 สหศึกษา Bath หอพัก
35 Stover School ** 10-18 สหศึกษา Devon หอพัก
36 St. Bees School ***** 11-18 สหศึกษา Cumbria หอพัก
37 St Christopher School 11-18 สหศึกษา Letchworth หอพัก
38 St. Edmund's College & Prep School 11-18 สหศึกษา Ware หอพัก
39 St. Edward's 11-18 สหศึกษา Cheltenham โฮมสเตย์
40 St. Francis's College ** 10-18 สหศึกษา Letchworth หอพัก
41 St. John's School * 12-18 สหศึกษา Devon หอพัก
42 St. Michael's School ****** 11-18 สหศึกษา Bryn หอพัก
43 Taunton School International ****** 8-18 สหศึกษา Taunton หอพัก
44 Thetford 11-18 สหศึกษา Norfolk โฮมสเตย์
45 The Mount, Mill Hill International 13-18 สหศึกษา London หอพัก
46 The Royal School ** 11-18 สหศึกษา Haslemere หอพัก
47 The Royal Hospital School 11-18 สหศึกษา Suffolk หอพัก
48 Wells Cathedral School * 8-18 สหศึกษา Wells หอพัก
49 Woodbridge School 13-18 สหศึกษา Suffolk หอพัก
50 Woodhouse Grove School 11-18 สหศึกษา Apperley Bridge, West Yorkshire หอพัก

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ